This year’s theme is “Kalayaan 2020: Tungo sa Bansang Malay, Nagbabayanihan, at Ligtas” (Towards a Free, United, and Safe Nation)

Nevertheless, our pride as a free and independent nation behooves us to work as one so we would heal as one.

Mabuhay ang Kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas!